Wyszukiwarka
Kategorie
Newsletter

Regulamin

 

§ 1

Hurtownia internetowa Kathay-Haster działająca pod adresem www.hurtownia.kathay.pl, zwana dalej „e-hurtownią”, prowadzona jest przez Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szeherezady 31, KRS - 0000004381, NIP - 7790001232, REGON - 632504435.

§ 2

E-hurtownia umożliwia klientom składanie zamówień stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna dostępnego w e-hurtowni.

§ 3

Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-hurtownię są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

§ 4

Warunkami dokonania zakupu w e-hurtowni są akceptacja Regulaminu, aktywacja konta i rejestracja Klienta. By konto mogło zostać aktywowane Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną na adres: hurtownia@kathay.com.pl  lub faksem na numer: 618474487 kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo kopię zaświadczenia potwierdzającego bycie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług albo oświadczenie, że jest się przedsiębiorcą niepłacącym podatku od towarów i usług.

§ 5

1. Dostęp do e-hurtowni następuje poprzez zarejestrowanie i zalogowanie się Klienta na stronie internetowej e-hurtowni po uprzedniej aktywacji konta przez Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w § 4 i przesłaniu Klientowi loginu oraz hasła.

2. Logowanie się Klienta do e-hurtowni oznacza akceptację Regulaminu każdorazowo obowiązującego w czasie logowania.

3. Klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem e-hurtowni.

4. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła oraz za korzystanie z przydzielonego loginu i hasła przez osoby, które się nimi posługują.

5. Klient nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.

§ 6

Ceny widoczne po zalogowaniu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami netto za jedną sztukę danego towaru po odliczeniu stosownego rabatu. Do cen tych należy doliczyć podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) według stawek obowiązujących na dany produkt na chwilę składania zamówienia. Ceny produktów znajdujących się w promocji lub wyprzedaży (zakładka: „Oferty specjalne”) nie podlegają dodatkowo ogólnemu rabatowi udzielanemu klientowi od kwoty składanego zamówienia. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto.

§ 7

1. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna w ciągu 48 godzin potwierdza zamówienie złożone przez Klienta, określając które towary występują na stanie magazynowym.

 

2. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie, w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym. W przypadku braku na magazynie części towarów objętych zamówieniem, Klient informowany jest telefonicznie lub mailowo o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie modyfikacji, bądź anulowaniu zamówienia.

 

3. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.

 

§ 8

1. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-hurtowni lub odstąpienia od realizacji zamówienia mimo wcześniejszego jego potwierdzenia przy niezwłocznym poinformowaniu o tym Klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:

a) z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

b) z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

c) przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

d) przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

e) z naruszeniem Regulaminu,

f) przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

 

2. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna.

 

§ 9

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem e-hurtowni można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Miejscem zawarcia umowy kupna – sprzedaży towaru jest Poznań.

3. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.

§ 10

Z wyjątkiem potwierdzonych już zamówień Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili cen towarów znajdujących się w e-hurtowni, wprowadzenia i wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

§ 11

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim S. A., nr rachunku: 92-1050-1520-1000-0023-0527-3720 na podstawie otrzymanej do zamówienia faktury pro forma lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Faktury dostarczane są Klientowi przy dostawie towaru.

2. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

§ 12

1. Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem firm spedycyjnych: DPD, InPost, Raben, DB Schenker, DSV. Przy zamówieniach opiewających na kwotę powyżej 1500 zł netto, Klient nie ponosi kosztów przesyłki. Przy zamówieniach poniżej kwoty 1500 zł netto koszty przesyłki kształtują się następująco: 

od 500 zł netto do 999,99 zł netto - 30 zł netto, 

od 1000 zł netto do 1499,99 zł netto - 50 zł netto.

2. W odniesieniu do przesyłek gabarytowych Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za transport. O wysokości opłaty Klient informowany jest telefonicznie i dopiero po akceptacji przez Klienta kosztu transportu, zamówienie jest przyjmowane do realizacji.

§ 13

1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Klienta jest należycie upoważniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta.

 

2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

 

§ 14

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania oraz ewentualnych uszkodzeń.

2. Klient zobowiązany jest zgłosić mechaniczne uszkodzenie towaru podczas transportu. W takim wypadku możliwa jest reklamacja towaru na podstawie kopii protokołu spisanego w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

3. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna rozpatruje zgłoszenia wskazane w punkcie 2., w terminie 14 dni od daty dostawy.

 § 15

Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółkę jawną. Do upływu niniejszego terminu nie wlicza się czasu transportu przesyłki przez firmę spedycyjną (zasadniczo do 2 dni) i czasu realizacji przelewu (zasadniczo około 2 dni). Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie i opóźnienia związane z realizacją przelewu.

§ 16

Zdjęcia towarów zamieszczane w e-hurtowni mają znaczenie poglądowe. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w e-hurtowni.

§ 17

Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna.

 

§ 18

1. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

2. Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

§ 19

Poprzez rejestrację lub dokonanie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do wysyłki towaru, wystawienia faktury, przechowywania faktury, prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy Klientem a Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna.

Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego, w tym do przesyłania na podany adres poczty elektronicznej bezpłatnego newslettera oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

Klientowi przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna, który jest Administratorem danych osobowych Klienta. 

 

Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna

Klientowi przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom. Do danych osobowych zbieranych przez mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Kathay Haster M. Brzostowski, A. A. Ślebioda Spółka jawna  oświadcza, że przetwarzając dane osobowe Klienta stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 20

Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich spornych kwestii jest w zależności od wartości przedmiotu sporu Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Okręgowy w Poznaniu.

 

UWAGA: w przypadku zabawek nie trzeba zamawiać pełnych kartonów, natomiast w przypadku artykułów firmy Intex mile widziane zamówienia opakowań zbiorczych.

 

Poznań 2018.05.24